Entries in the '' Category

Епоха на адаптация

laitman_2010-02-02_2054Мнение: Намираме се вече не в период на посткриза, а след него. През този период трябва да вземем решения за колективно процъфтяване в реалната икономика. Ръстът на благосъстояние ще бъде бавен, но реални мерки позволяват да го направим устойчив.

Движеща сила на прогреса ще станат технологичните изобретения. Темпът на промяна е продиктуван от нашата взаимосвързана природа.

Системата, в която се оказахме, е комплексна и интегрална, нейните технологични изменения влияят непосредствено върху всички аспекти на живота, включително  правителството, икономиката и безопасността.

Икономическото противостоене (конкуренцията) през това столетие ще поиска от обществото и неговите членове постоянна адаптация към съществуващата реалност. Технологичната революция, която се наблюдава днес, фундаментално изменя навиците ни, мненията и отношението ни към живота. Много хора се страхуват от промените, но тяхната неизбежност вече е ясна на всички.

Реплика: Промените ще се проявят положително в нас само в случай, че им се уподобим, т.е. погрижим се да им отговорим чрез интегралното общество. В противен случай те ще ни принудят да се променим към по-голяма положителна връзка между нас и тази принуда ще възприемаме, като големи страдания.

[154747]

За какво говори кабала? Нека да се вслушаме! (клип)

Днес, когато света все повече и повече потъва в своите егоистични проблеми, се разкрива науката кабала, предлагаща изход от създалата се задънена улица към добро, хубаво, вечно бъдеще. Нека да се вслушаме в нея!

[153550]