Допълнение към лекция 2 МАК

каббалист Михаэль ЛайтманВ първата лекция говорихме как да разкрием Твореца, висшите светове, как да се уподобим на Него и да станем равни по свойства. Свойството на Висшия – е отдаване и любов. Нашето свойство е обратно, получаване и изолиране. Освен Твореца, освен свойствата отдаване и любов, съществува само материята – желанието да получаваме и да се удовлетворяваме, създадени от Него. Под въздействието на светлината, желанието е развило своите 5 части: 0-1-2-3-4, АВАЯ. Ние не говорим за количествено развиване на желанието, а за неговото качество, доколко то осъзнава само себе си.

Осъзнаването му като получаващо,  става с помощта на 5-те стадия за развиване на желанието, от възникването му ”от нищото”, 0-я стадий, до самоусещането му в своята природа, в 4-я стадий. На този етап развиването на самото желание спира и по-нататък става само развиване на намерението, т.е. стъпалото за развиване намерението за подобие на Твореца в желанието.

Желанието да получаваме остава в нас, то е нашата природа и ние не можем да го променим, а намерението да го използваме за себе си или заради Твореца, зависи от нас и всъщност нашата задача е да се промени намерението от получаване за себе си, ло лишма, на намерение да получаваме, заради Твореца, лишма. В зависимост от това подобие на намерението на Твореца да ни наслади и нашето намерение да Го насладим, ние се сближаваме с Него. В духовния свят само подобието на намеренията определя разстоянията между обектите.

Кабала и като цяло Тора са ни дадени, за да променим съзнателно намерението да получаваме за нас, ло лишма, на намерение заради Твореца, лишма. И така, единственото, което се иска от човека – е промяна на намерението във всичките му мисли и действия.

Такъв вид работа, извършвана от човека се нарича вътрешна работа, т.е. намерението на човека не е известно на обкръжаващите го. Самите действия, наблюдавани от обкръжаващите го, се наричат външна работа на човека. Съответно, обясненията за целите и смисъла на Тора се делят на външни, разказващи за физически действия, и вътрешни обяснения, разказващи за намеренията.

До наши дни, човечеството се е развивало от поколение на поколение с намерение ”за себе си” , все повече да използва цялото обкръжение за себе си. Сега ние преживяваме криза във всички дейности на човечеството. Тя означава раждане на ново качество – осъзнаване, че развиване на намерение за себе си, на егоизма, по-нататък няма да съществува.

Трябва да осъзнаем изминалата история на света: ние сме се променяли в намерението си да използваме света само за себе си. Към това ни е принуждавала природата, а ние сме и се подчинявали напълно неосъзнато. Сега е настанало време да осъзнаем инстинктивното си минало развитие и необходимостта от овладяване на своето бъдеще. В кабала такава точка на развитие се нарича годината ”1995”. Баал а-Сулам посочил тази дата, когато човечеството започва да осъзнава своята безизходица в развитие под въздействието на намерението ” заради себе си”.

И така, ние определяме желанието, като наша неизменна материя ”съществуващо от нищото”, а намерението ”за кого да използвам желанието” като променящ се параметър. В зависимост не от желанието, а от намерението, ние разкриваме разликата, духовното разстояние от Твореца. Ако нашето намерение е само заради нас самите, то ние безкрайно сме отдалечени от Твореца, намерението на когото е абсолютното отдаване и любов. Ако нашето намерение беше заради Твореца, ние щяхме да сме Му подобни, което ще рече, че бихме се сляли с Него.

И така, целта на творението се изразява в достигането до сливане с Твореца. Сливането се постига чрез подобие по свойства, т.е. по намеренията. Тъкмо развитието на намерението в създаденото от Твореца желание, малхут от света на Безкрайността, е веригата на развитие на природата на висшия и нашия свят, отгоре надолу и обратно.

В света на Адам Кадмон (А”К) се е разгърнало намерението, дадено от Твореца на творението и затова светът А”К се нарича свят Кетер. Но всички желания, останали под табур на А”К, не могли да променят своето намерение на отдаване, затова останали съкратени. И за да им даде възможност да се поправят, било направено второ съкращаване Цинцум” Бет (Ц”Б), разбиване, създаване на световете АБЕ”А (Ацилут, Брия, Ецира и Асия) и вътрешните части на желанието 4 – на Адам, спускане на намерението до създаването на нашия свят.

За да ни подтикнат, ни дават усещането за криза:

  • от една страна, ние усещаме изтощаване на развитието на егоизма. Това се забелязва във всеобхватността на кризата. Тя обхваща не само всички страни на човешката деятелност, но и цялата обкръжаваща среда на човека. Вследствие на това в човешкото общество възникват хаос и конфликти, които заедно с климатичните проблеми са способни да погубят човечеството.
  • от друга страна, именно в такова състояние на пълно объркване сме способни да осъзнаем необходимостта от промяна на нашата природа, която е причина за кризата. За бързо осъзнаване на необходимостта от намерение на нас ни е дадена на нашия свят науката кабала.

С помощта на кабала в нашия свят ние можем да се учим, как да променяме своето намерение от ”за себе си” за ”за Твореца”, без да нарушаваме с това законите на природата. Подобно е на миналото, когато хартията е била скъпа и на децата им давали дъсчица и калем за писане. Днес им дават компютър. Можеш да изтриваш и да пишеш отново. Така и в нашия свят, ние можем да се учим да живеем с намерение за другите, а после, това намерение да го пренасяме на Твореца – и когато започнем да го правим, ще ни се открие възможност да Го усетим и с Него да се сближим по 125-те стъпала на подобреното от нас намерение за ”отдаване на Него”.

За да дадем възможност на осъзнатото желание на практика да промени намерението от ”за себе си” на ”заради Твореца”, общото желание с разбито намерение се дели на части и пада до особено състояние – наречено ”нашия свят”. В това състояние ние усещаме чуждите тела, а техните желания и намерения не усещаме. Но ако се съберат всичките тела, които желаят заедно да променят своите намерения, разбирайки, че не са властни над своите желания, то те могат да постигнат някакво устремяване към намерението ”заради отдаване” или ”заради Твореца”.

В зависимост от тяхното устремяване, т.е. отделяне от намерението ”заради себе си” и сближаването им с намерението ”заради Твореца”, те като група ще се приближат до първото духовно стъпало т.е. все повече ще попадат под негово въздействие – под въздействието на обкръжаващата светлина, О”М (Ор” Макиф). И тя ще промени тяхното намерение.

От тук виждаме, че тъкмо такова състояние, като ”Нашия Свят” е необходимо за започващото сближаване на намеренията, защото в него има усещане на физическите тела за тяхното сближаване или отдалечаване, независимо от истинските им духовни свойства – намерения.  В ”Нашия Свят” ние можем да се учим върху нас самите, от нашето взаимно физическо доближаване, от взаимните действия, които при изучаване на Кабала, привличат О”М и поправят нашето намерение.

Затова са толкова важни такива срещи, както сегашния Конгрес на МАК.

[123053]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: