Приятели, прекрасен е нашият съюз…

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Л. Ивашо́в, началник на главно управление по международно сътрудничество в Министерство на отбраната, Русия):

Краят на 21 век се превърна в исторически кръстопът, на който човечеството, преживяващо обективен процес на глобализация, се оказа пред избор на път за по-нататъшно развитие. Къде и как да се движим по-нататък, за да съхраним земната цивилизация и да не се потопят хората в бездната на взаимното унищожение пред лицето на растящата опасност, свързана с постоянното изчерпване на природните ресурси?

Какво може да стане алтернатива на презокеанските схеми? Как изглежда глобалния свят? Каква трябва да бъде геополитиката, обезпечаваща безопасно и постъпателно развитие на съвременната цивилизация?

В качеството на модели на устройството на света, алтернативни схеми на „цивилизовани йерархии“, се предлага модел на Единно глобално общество, което може да бъде наречено „цивилизационна взаимоподкрепа“ или „цивилизационна хармония“. Нейна концептуална основа е идеята за глобализация на света, като нов етап в развитието на единния жив организъм – човешката цивилизация, в цялото многообразие на цивилизационните типове и планетата Земя като среда за нейното обитаване.

Цел на предлагания модел на устройство на света се състои не в „унифициране“, не в йерархически постройки на съществуващата цивилизация, а в тяхното равноправно развитие, със съхраняване и разширяване за всеки народ и всяка цивилизация „поле за развитие“.

По отношение на мирогледа, става дума за естествено разпространяване на идеологията за общността, за приоритет на общото над частното, над личното като основа на мирогледа и живота на народите на геополитическо, глобално ниво. Става дума за преход от взаимно потискане и противоборство на цивилизациите към сътрудничество и взаимна поддръжка, когато благополучието и успеха на всеки от тях се определят от създаването на условия за развитие и поддръжка от страна на цялото световно съобщество.

Това по моя преценка е единствено възможния път към построяването на глобално и взаимосвързано общество без антагонистични противоречия. Другият вариант, а именно технократско, взаимосвързано глобално общество, неизбежно ще поражда глобална заплаха, способна да постави човечеството на границата на унищожението, доколкото нейното париране ще бъде практически изключено.

В основата на строителството на предложеното от нас Единно глобално общество могат да бъдат предложени следните принципи:

– единство на духовната основа, в строежа на отношенията между цивилизациите и правителствата на принципа на общността, върховенство на интересите на развитие на обществото като цяло, отчитане на интересите на всички страни, народи и съхраняване на безопасността на средата на обитаване,

– доброволност в избора на развитие на цивилизацията, включвайки възможни самоограничения,

– съгласуваност на развитието на цивилизацията, обезпечаващо всестранното развитие на цялото съобщество,

– цивилизационна взаимоподкрепа и взаимопомощ вместо конкуренция,

– цивилизационно равноправие, равностоен обмен на материални и духовни ценности, при които се изключва експлоатацията на едни страни и цивилизацията на други,

– взаимна безопасност на развитието на цивилизацията, изключване на заплахите,

От духовна гледна точка, съюзът на тези страни обхваща всички водещи идейно-религиозни системи на общинската ориентация.

Централен и първостепенен въпрос, който трябва да бъде решен незабавно е изработването на идейните основи на обединението – Единна концепция на глобалния свят и хармоничната цивилизация.

Реплика: Впечатляващо е, че такова мнение изразява съветския и руски военен! Тоест, задачата и целта са указани абсолютно вярно, по комунистически. Това е точно както с построяването на комунизма – егоистите няма да построят ново общество в нашия свят. Цялото строителство ще рухне в огъня на новата световна война.

Централният и първостепенен въпрос, който трябва да бъде решен незабавно не е изработването на идейни основи на обединението – Единна концепция на глобалния свят и хармоничната цивилизация, а възпитанието на новия човек. Единствено новият човек, издигнал се над своята егоистична природа ще може да реши задачата по обединението на цялото човечество. Как да стане това, ни обяснява науката за поправяне на човека – кабала.

[46379]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: