Entries in the '' Category

Приемственост или разрив?

Въпрос: Нито една нова система не се утвърждава в чист вид. Така или иначе, тя задължително влиза в компромис със старата, от която израства. Просто не става по друг начин ….

Отговор: И да, и не. Поради това, че говорим за качествено ново ниво, което не се развива по традиционно егоистичен начин, от по-малко към по-голямо. Става дума за качествен обрат: от отношения на потребление – към отношения на отдаване, от “интро” към “екстра”, когато човек започва да усеща света, излизайки извън себе си. Това е инверсен модел и затова не се изгражда върху старото, развивайки го.

Човекът продължава да живее с всичкия си опит и култура. Но когато започне да възприема (усеща) вътрешните (скритите) връзки в света и вътрешните му форми (сили, души), тогава неговия общ свят става прозрачен. Обектите и действията в този свят се превръщат в неодушевено следствие от действията на Висшите сили, които по явен начин му разкриват един много по-вътрешен слой от света.

Днешното състояние на криза ни подтиква към необходимостта от постигане на скритата реалност, силите и действията, управляващи нашия свят. Сегашната криза по принцип не е нищо друго, освен подготовка за приемане на нещо кардинално ново, тъй като няма друг изход.