Entries in the '' Категория

Вътрешната хармония на човечеството

Въпрос: Вие често употребявате думата „Хармония“. Какво подразбирате от нея?

Отговор: Хармония на човечеството означава правилна взаимна връзка между хората, държавите, вътре в обществото, която да създаде нормално функциониране на всички системи – икономическа, политическа, военна, образователна и вътрешносемейна, които сега се намират в криза.
Необходимо е да се доведе човечеството до неговата вътрешна хармония, без която понастоящем оцеляването е невъзможно, защото се получава разрушаване на минали взаимни връзки, което води до многостранна криза.
Икономиката, политиката, образованието, семейството, обществото, промишлеността, търговията – всички те са построени от хората и на човешките отношения. И неочаквано се разбира, че ние сме ги построили на егоистична основа, а едновременно в обществото се проявява алтруистична основа, за която ние не сме подготвени. Нищо създадено по-рано не работи.
Ние считаме това за криза на институциите. А на практика това е криза на нашите взаимоотношения. Сега ни се налага да извършваме корекции в създадените от нас институти. Природата ни е поставила в такава зависимост един от друг, че сме задължени да промениме себе си в съответствие с новите изисквания на природата: да създадем помежду си напълно хармонична взаимна връзка. На това нас ни учи науката Кабала.