Войната "Гог и Магог"

Борбата между силите на вътрешната и външната част, се нарича „война на Гог и Магог“. Тя се води в народа на Израел и резултатите и́ формират лицето на целия свят. Ако ние победим в тази битка, то ще избегнем осъществяването на най-ужасните описания на глобалното и разрушителното и́ въздействие.

Всъщност, става въпрос за вътрешна война, протичаща в недрата на представителите на народа на Израел. Това не е материална война, в която се използват самолети, ракети и бомби – подобни катаклизми се разразяват в материалния свят вече като следствие на наслагващия се вътрешен дисбаланс. „Войната на Гог и Магог“- това е сражение между вътрешното и външното, сражение развихрящо се в нашите желания, в нашите сърца и разум. Ние избираме на коя страна да бъдем, какво да предпочетем: вътрешната или външната част на света, към кое ще се приобщим в своето желание в сърцето и в разума, на какво ще посветим своите интереси, с какво ще изпълним чувствата и мислите. Ето какво представлява войната на „Гог и Магог“. Целта на тази книга е да осведоми всички представители на Израел, че тяхната вътрешна част, определя външните събития, произхождащи по целия свят.

За да победим в борбата между вътрешното и външното, на нас ни е нужно средство, което да усили вътрешните позиви на нашето сърце. По време на изгнанието, което е обхващало както материалната, така и духовната сфера, ние сме били игнорирани от тази мъдрост. Макар, че отделни избраници са я поправяли с помощта на своя егоизъм, постигайки всеобщата природа, но като цяло народът напълно се е откъснал от своето предназначение. В него са останали само външните атрибути, отнасящи се до традициите на народа на Израел.

Следва да помним, че методиката на поправка на егоизма, която Моше е оставил на народа на Израел във вид „Тора“, е била изложена на езика на клоните. Тя използва материални термини и понятия (клони), за да укаже за елементите на духовната реалност (корени). Кабалистите са хора, намиращи се в постижение на всеобхватната природа и живеещи едновременно в два свята – в материалния и в духовния, умеещи да разшифроват езика на клоните. Те разпознават този корен, на който указва дадената материална клонка и благодарение на това виждат в Тората конкретните предписания за вътрешната работа по трите линии, инструкции по поправянето на егоизма. От друга страна, всички останали хора виждат в езика на клоните само описание на материални събития. Те виждат само външната част на Тората и не се досещат за това, което е скрито вътре в нея. И затова в хода на изгнанието, народът е започнал да се отнася към Тората като към външно повествувание, подобно на историческите летописи или извадки от съдебни постановления.

Това явление се явява „овеществяване“[1] и представлява следствие от откъсването на народа на Израел от духовния свят – откъсване, продължаващо хиляди години. Кабалистите са премълчавали това до наше време, но когато е започнала репатриацията в земите на Израел, се е ознаменувал края на изгнанието. Те излезли от укритията и призовали народа да се възползва от древната наука и отново да опознае целта на живота, забравена от времената на разрушение на Храма.

Особеността на кабалистите се състои в това, че тя не позволява на човека да реализира каквото и да било. Кабала използва не зашифрования език на клоните, а езикът на „световете и сфирот“. Тя подробно описва елементите на човешкия егоизъм и етапите на поправяне на всеки от тях, съпровождайки ги с чертежи и разчети. Стъпка по стъпка тази система от знания води човека по степените на поправянето и му показва, какво той е длъжен да прави на всеки етап. Кабала не оставя на хората възможност да утешават себе си с надежди за положителни промени в живота, без работа над собствения егоизъм. Напротив, всеки вижда, че единствения път към успеха преминава през собственото му вътрешно действие по поправяне.

Възвръщането на народа на Израел към равновесие с природата, ще се осъществи само посредством тази наука. Ето защо, обяснявайки ни това, кабалистите са пристъпили към нейното масово разпространение. Те са знаели, че народът и света, ще се приближат към избавлението от всички беди. Та нали „избавлението…това е висшата степен на съвършенството в постиженията и знанията“ [2].

„Избавлението зависи най-вече от изучаването на кабалата“ – така е казал Вилнюския Гаон[3]. Рав Кук обяснява, че „големите духовни въпроси, са разрешени само за велики и забележителни хора, които са задължени сега да получат решение на различни нива за своя народ“[4]. Както констатира Баал аСулам, „само благодарение на разпространението на науката Кабала в мнозинството от народа ние ще се удостоим с пълно избавление“ и затова ни е възложено задължението „за разпространението на тази наука сред народа“ [5].

Тук кабалистите се сблъскаха със съпротива. Не всички лидери от религиозния сектор се отзоваха на техния призив, а някои дори се възпротивиха и се опитаха да преустановят разпространението на Кабала. Фактически, това е станало вследствие на духовното изгнание, в което е пребивавал народа. На последния, най-ниския етап, хората не притежаващи духовни постижения, са застанали начело на обществото и са започнали да го ръководят.

Ярък пример за тази война е станала реакцията на дейността на Баал аСулам, по разпространение на Кабала сред народа. Неговата задача е била ясна: „Аз намирам, че е крайно наложително да се разбие тази желязна стена, която ни отделя от науката Кабала от времето на разрушението на Храма, чак до нашето поколение. Тази стена достатъчно сериозно ни е обременила и пробужда в мен опасение, че кабала може да бъде забравена от народа на Израел“[6].

През 1933 година, желаейки да предотврати надигащата се катастрофа, Баал аСулам е пристъпил към издаването на редица брошури. На първата от тях е било указано, че серията „ще излезе в петдесет части“. Названието на първата от тях ясно и еднозначно е свидетелствало за намеренията на автора: „Време да се действа“. След две седмици е излязла и втора брошура „Поръчителство“, а след това трета под название „Свят“. Стремежът на Баал аСулам, не се е понравил на някои „архитекти на общественото мнение“ и за да преустановят разпространението на тази наука, те са постигнали прекратяване на публикациите. Известно е, че и други кабалисти, опитвали се да разбудят хората, не дочакали края на изгнанието (например Рахмал[7]), са пострадали от аналогична реакция на своите старания:

„Рашби е призовавал към това говорейки, че хората изучаващи само простото тълкуване, спят летаргичен сън…Ето плодът на изгнанието в числото на нашите многобройни прегрешения: синовете на Израел са забравили този път и са останали да спят, потопени в своята летаргия, не обръщайки внимание на това… Ние блуждаем в затъмнение като мъртъвците по света, като слепци напипващи стената. Нима малодушно ще вървим по този път – напротив, ще трябва да разтворим слепените очи“ [8].

Войната за това, да се разпространи методиката на поправяне сред народа – това е най-важната война в реалността на мирозданието. Тежестта на нейните последствия е несравнима: задръжката на този процес ще доведе до това, че вътрешната част не ще преобладава пред външната в отделните представители на Израел, във всички народи и по света въобще. А всъщност, именно това съотношение на силите определя това, в какъв свят ще живеем. „Книга Зоар“ казва: „Горко на тези хора…, които правят Тората суха, неуважаващи нейният ум и знания… и нежелаещи да положат старание, за да разберат науката Кабала… Горко на предизвикващите със своите постъпки бедност, разрушения, разбойничества, грабежи, убийства и изтребление по света“ [9].

Ученикът на АРИ, записващ неговото учение, рав Хаим Витал, също е изразявал скръб по този повод в Предисловие към книгата на АРИ „Дървото на живота“:

„Горко за хората от оскърбленията на Тората. Та нали несъмнено, когато те се занимават само с простия и́ смисъл, и буквалното повествувание, Тората се облича в одеждите на вдовица и зебло покрива, то всички народи ще кажат на Израел: „с какво твоята възлюбена е по-добра от другите?[10]. С какво твоето учение е по-добро от нашето? Та нали и вашето учение е само история за суетата на света“. И няма по-голямо оскърбление за Тората от това. И затова жалко за хората от оскърблението на Тората. Те не се занимават с науката Кабала, оказваща уважение на Тората и продължават изгнанието, призовавайки в света всички нещастия“ [11].

След катастрофата, от 1945 година и до последния си ден Баал аСулам е издавал на бял свят коментариите „Сулам“ към „Книга Зоар“. В предисловието към този коментар, той отново е обяснил настоятелно необходимостта от това, незабавно да се пристъпи към реализация на методиката на поправяне.

„Днес само на нас, останалите живи е възложено да поправим това тежко изкривяване…Тогава всеки от нас ще усили превъзходството на своята вътрешна част…И тази сила ще дойде и към целия Израел като цяло…А праведниците на народите на света, съставящи тяхната вътрешна част, ще превъзмогнат и ще покорят външната част, състояща се от разрушители. А синовете на Израел, съставящи вътрешната част на света, ще превземат със своите достойнства и добродетели, външната част на света – народите. И тогава всички народи по света ще опознаят и ще признаят добродетелта на Израел“ [12].


[1] Виж Баал Хасулам, статия «Същността на науката Кабала», а също така «Учение за десетте сфирот», част 1, гл. «Вътрешно съзерцание».

[2] Баал Хасулам, предисловие към книгата «Паним меирот», п. 4.

[3] Гаон раби Елияу от Вилно, «Евен шлема́», гл. 11, п. 3.

[4] Рав Кук, «Едер а-яка́р ве-икве́й а-цон» («Скъпата цена и следите на стадото»), Издателство на рав Кук, 1985, стр. 144.

[5] Баал Хасулам, Предисловие към книгата «Паним меирот», п. 5.

[6] Баал Хасулам, Предисловие към Учението за десетте сфирот, п. 1.

[7] Раби Моше Хаим Луцато (1707-1744).

[8] Рамхал, «Вратата на Рамхал», статия «Полемика».

[9] См. «Исправлението  Зоар», Исправление 30, от думите «нетив тнина». Баал Хасулам привежда тези думи в Предисловие към Книга Зоар, п. 70, в перевд от арамейски на иврит.

[10] Песнта на песните, 5:9.

[11] Рав Хаим Витал, Предисловие към «Вратите на предисловиито» в книгата «Дървото на живота».

[12] Баал Хасулам, Предисловие към Книга Зоар, п. 71.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: