Третата световна война

Анализирайки днешната икономическа ситуация, много експерти стигат до извода за неизбежността от световна война. Например, кризата относно държавния дълг, която често се явява като важна съставна част от по-мащабни трусове, нараства със стремителни темпове. Знаменитото табло на Times Square в Ню-Йорк, показващо в реално време националния дълг на САЩ, ще е необходимо в скоро време да бъде заменено – не достигат „прозорци“. Американският конгрес е одобрил бюджет, предвиждащ увеличаване на националния дълг над границата от 10 трилиона долара. Подобна е ситуацията и в Англия, и в много други развити страни.

Такива задължения е невъзможно да се върнат. А да се запишат като изразходвани ?…
Затова ако разглеждаме подобна политика като подготовка за Голяма война, тогава всичко изглежда напълно обмислено и целенасочено.
До колко е реална трета световна война?
Науката кабала обяснява, че съществува крайна цел и програма за развитието на човека. Войната, като противопоставяне на едни свойства на други, е заложена по начало в самата човешка природа.
Същността на човешката природа – това е усещане за единственост и индивидуалност.

„Това свойство идва към нас непосредствено от Твореца – единственият, явяващ се корен на всички творения. Но заедно с това, когато усещането за единственост се съедини с нашия ограничен егоизъм, неговото действие става разрушително и то се явява източник на всички нещастия по света, както минали, така и бъдещи“.

Баал Сулам, „Мирът в света“

Без да владеем методиката за управление на постоянно нарастващите в нас егоистични желания, периодично влизаме в състояние на война, след която настъпва поредната преоценка на ценностите. Системата за управление на обществото „на сляпо“, без познаване на законите за неговото развитие и границите за намеса на човека в този процес, неизбежно води до известната ситуация с греблата:

„Тази война ще сложи край на войните. И следващата – също“.

Ллойд Джордж, премиер-министър на Великобритания (1916-1922)

По същата причина осланянето на „добрата воля“ на народите е лишено от практически смисъл. Всеки опит да се построи съвършено общество без познаването на законите, които управляват човешката природа, ще бъде обречен на провал.

„Природата на всеки човек е да използва живота на всички творения в света за собствена изгода. А всичко, което той дава на ближния си, – го дава по-друг начин,  по принуда. Но и тогава има използване на ближния, обикновенно се прави с голяма хитрост, така че другарят му да не го почувства и да му отстъпи“.

Баал Сулам, „Построяване обществото на бъдещето“

Състоянието на света, в който пребиваваме днес, е ненадеждно. Силите удържащи днес правителствените лидери от мащабно използване на оръжие са: страх от поражение, морала на обществото и възпитанието, но…

„Всеки морал се нуждае от задължителна обоснованост, а възпитанието и общественото мнение са твърде слаба основа. И доказателство за това е Хитлер“.

Баал Сулам, „Построяване обществото на бъдещето“

Поради това, изтощената поради криза или други обстоятелства държава ще бъде готова на всичко: изкуствените екрани, поставени пред егоистичната природа ще падат един след друг. Егоизма на обществото ще намери начини да оправдае и търговията с оръжие, и нашествието в чужда територия, и разрушаването на цели държави.

Кабалистите, притежаващи пълни знания за човешката природа и целта на творението, насочват към единствения път за предотвратяване на войните и установяване на траен мир.

„Единствеността, явяваща се продължение на свойството на Твореца в нас, е длъжна да се реализира алтруистично, формирайки се като „отдаване на ближния“,  а не егоистично като „получаване за себе си“.

Баал Сулам, „Мирът в света“

Става въпрос не повече и не по-малко за промяна на човешката природа. Но дори ние да осъзнаваме необходимостта да променим себе си, как може човек да направи това?

„Тук намираме и всичките разлики между човека и животинския свят. Всички животни изцяло се осланят на природата, те са неспособни да я развият в каквото и да е или да си помогнат без нея. От друга страна – човекът е надарен със силата на мисълта. Благодарение на чудесното свойство на тази сила, той се освобождава от оковите на природата и я развива. Неговата функция се състои в това, да проследи действията на природата и да извършва дейността си по същия начин, като нея“.

Баал Сулам, вестник „Народ“

Науката кабала дава възможност за разбиране на природните закони и използването им за издигане на нова степен на развитие – без войни и страдания.

Коментарите са затворени.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: