Ново: Дистанционно обучение по кабала на български език!

Каталог на курсоветеЦел на обучението

Международната академия по кабала Ви предлага курсове за дистанционно обучение по основите на кабала на български език, придружени с пояснения на учения-кабалист, доктора по философия, професора по онтология и теория на познанието Михаел Лайтман.

В предлаганите курсове се прави сравнителен анализ на кабала и другите учения, излагат се възгледите на учените и кабалистите за възникването и еволюцията на материалната Вселена, представени са основните методи на взаимодействие на човека с обществото и природата.

Обучението има за цел да даде на студентите системни знания за основните положения, терминологията, историята и първоизточниците на кабала.

Курсовете предоставят на студентите интерактивна форма на обучение. Повечето от материалите на сайта са свободно достъпни, но за студент се смята само регистриран ползвател.

Всички курсове се намират в точна зависимост, затова се препоръчва да следвате зададената последователност от курсове.

Към сайта на академията.

 

Каталог на курсовете

Курс № 1: «Основи на науката кабала»

Курс 1Първият и основополагащ курс, обясняващ основните закони и понятия в науката кабала. Дава се точно определение на науката кабала и се разкрива предназначението и, разглеждат се пътищата за постигане законите на природата и тяхното въздействие върху човека.

 

Курс № 2: «Схема на мирозданието»

Курс 2Разглежда се схемата на мирозданието – от замисъла на творението до появата на духовната конструкция, праобраза на общата душа, наричана „Адам“, частици, от която сме ние. В приложенията има голямо количество схеми и чертежи, възпроизвеждащи строежа и механизма на въздействието на Висшата природа върху човек. Особеният език позволява на кабалистите да описват реалността, постигана от тях по чувствен способ, но още не явна за нас.

 

Курс № 3: «Възприемане на реалността»

Курс 3В този курс се излагат принципите на изследване на скритата част от реалността. Благодарение на обединението на двете части на реалността – скритата и явната – става възможно точно научно изследване, разкриване на истинската формула на мирозданието. Формира се истинската форма на съществуването на всички части на реалността – извън времето, движението и пространството.

 

Курс № 4: «Кабалистичната теория за развитието на света»

Курс 4Този курс се състои от две части. В първата част се дава сравнителна характеристика на двете основни концепции за сътворението на света: еволюционната теория на Дарвин и теорията за Божественото сътворение на Вселената. Във втората част се представя кабалистичния модел за сътворението на света, пресъздаден на основата на кабалистичните източници. Разглежда се процеса на образуване на материята на нашия свят, причините за появата на първия жив организъм. В увлекателна форма се разказва за онези изменения, които ще станат с цялото човечество и с всеки човек в най-близко време.

 

Курс № 5: «История на развитието на науката Кабала»

Курс 5Основавайки се на исторически материали, курсът разказва за кабалистите от миналото, разработили методиката за връзката на човека с Твореца. Историята на човечеството познава хиляди хора, постигащи Висшия свят, въпреки че със създаването на методиката винаги са се занимавали единици. Кой пръв е постигнал духовната материя? Какви са основните етапи в развитието на кабалистичната система? Отговорите на тези и на много други въпроси вие ще получите, изучавайки този материал.

 

Курс № 6: „Изследване на мирозданието“

Курс 6В кабала обект на изследване се оказва самият човек: за получаването на достоверни и обективни резултати изследователят е длъжен да се абстрахира от своите природни инструменти на изследване (сетивни органи) и да придобие нов орган, наричан на езика на кабала екран. Истинността и точността на резултатите на изследването са гарантирани в кабала от строги закони. Ясно се установяват границите на изследванията, разделящи мирозданието на постижима и непостижима части. Постигането се осъществява вътре в човека в онзи момент, когато той по емпиричен път намира в себе си свойство, напълно идентично с Твореца, при което резултатите от изследването имат стопроцентова повторяемост и могат да бъдат възпроизведени от други изследователи. Чрез такъв абсолютно достоверен метод човек постепенно разкрива пълната картина на света.

 

Курс № 7: «Кабала като интегрална наука»

Курс 7Ценността на една наука в света се определя от нейната полза за човека. Ползата на науката кабала се съдържа в това, че човек, разкривайки собствената си, по-рано скрита от него природа, разбира причините на всичко ставащо.

 

Курс № 8: «Кабала и религията»

Курс 8Лъжливата интерпретация на кабалистичните източници е довела човечеството до погрешно разбиране на законите на природата и до създаването на различни вярвания. Този процес е продължил хилядолетия, пораждайки нови религии и учения. И днес е практически невъзможно да се прокара ясна граница между истинното учение и лъжливите системи, мистиката, продажбата на амулети, магията и други методики. Как да се ориентираме в това, кое е истина и кое – лъжа, ще ни помогнат материалите на дадения курс.

 

Курс № 9: «Кабала и философията»

Курс 9В този курс се провежда сравнителен анализ на кабала и философията като различни способи за изследване на реалността. Философията се занимава с разсъждения за онези знания, действия и свойства, които не се намират в точно определена област, поддаваща се на нашия опит, поради това нейното знание е абсолютно недостоверно, тъй като не се потвърждава на практика. Разсъжденията на тази наука се отнасят до отвлечени понятия, за които всеки може да има свое мнение. Онова, което във философията се определя чрез догадки, в кабала се явява опитен материал.

 

Курс  № 10: «Кабалистична антропология»

Курс 10В курса се разглежда една от най-спорните теми в света – съотношението между душа и тяло. Изследват се най-разпространените теории за душата и тялото. Дават се определения на душата и тялото като кабалистични понятия и се разглеждат етапите на развитие на душата. Вие ще разберете какво представлява душата, ще се ориентирате в нейното устройство и предназначение.

 

Курс № 11:  «Социология на Кабалата»

Курс 11Курсът засяга най-злободневния въпрос за всеки човек – в кои постъпки ние действително сме свободни и в кои присъства само илюзия за свобода. Природата ни позволява да грешим – както на всеки човек, така и на човечеството като цяло. В какво е нейната цел? И към какво състояние природата води човека? Този курс ще помогне на всеки желаещ да изучи онази област, в която съществува възможност за взимането на самостоятелни решения.

 

Курс  № 12: «Програма за развитие на човечеството»

Курс 12Всички отрицателни явления на нашия живот, както индивидуалните, така и глобалните, се явяват следствия от несъблюдаването на законите на природата. Глупаво е да се скача от покрив с надеждата за снизходителност от страна на закона за земното притегляне. Но за нас е неразбираем този прост факт, че животът на човешкото общество, системата на нашите взаимоотношения се управляват от абсолютни закони. Материалите на курса ще позволят да се анализира личното отношение към живота, да се разбере в какво ние противодействаме на тези мъдри закони и по какъв начин можем грамотно да ги реализираме, за да можем да открием пътя към хармоничното съществуване. В този курс наред с основните кабалистични принципи са представени и резултати от последните изследвания в различни области на науката.

Към сайта на академията.

_uacct = „UA-548326-23“; urchinTracker();

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: