Entries in the 'Криза, глобализация' Категория

Кризата и как да се справим с нея.

Ню-Йоркски Обзор на Книгите, Извадки от симпозиума.

Джеф Мадрик: Имаме проблеми с жилищни пазар, който полудя.

Бил Брадли: Националното правителство вече вложи 12,7 трилиона долара под формата на гаранции и задължения във финансовия сектор на САЩ и ние вече похарчихме повече от 4 трилиона за тази криза. Държавната програма няма успех, банковите активи не се купуват.

Нийл Фегюсън: От края на 70-те години се наблюдава взривен ръст на съотношението дълг към брутния вътрешен продукт. Това е криза в световната икономика. И аз бих казал, че това е криза на самата глобализация.

Пол Кругман: Семействата в САЩ станаха свидетели на рязкото понижение на доходите им. Затова хората искат да пестят. Тези спестявания трябва да бъдат превърнати в инвестиции, но няма търсене на инвестиции дори при нулева лихва на банката. Това води до проблеми. Откъде ще се появят спестявания, които да финансират огромния бюджетен дефицит на САЩ? Кризата може да се окаже самоусилваща се и да ни задържи в капана си за доста години.

 Нуриел Рубини: Безусловно това е най-тежката финансова криза, икономическа криза и рецесия от времето на Великата Депресия. Ние все още продължаваме да се свиваме с много бързи темпове. Перспективите за Европа и Япония през тази, и следващата година са още по-лоши. В повечето развити страни работите ще бъдат по-зле отколкото в САЩ.
Урокът от Великата Депресия е достатъчно ясен: започна се с краха на фондовата борса през 1929 г. и завърши с края на Втората световна война. И така, войната е следствие неприемането на належащите мерки в краткосрочна перспектива.
Политиците започнаха да приемат, че саморегулирането е възможно най-доброто, а това означава, че изобщо няма регулация. Целият модел на саморегулация и пазарна дисциплина понастоящем претърпя пълен крах.

Джордж Сорос: Финансовата система фактически рухна, а реалната икономика започна свободно падане и това се оказа глобално. Пазарите се разглеждаха в качеството на саморегулираща се система. Тази парадигма се оказа лъжлива. Когато хората смятат, че тази криза е същата като предходните финансови кризи, те правят грешка.
Нека погледнем истината в очите, в продължение на 25 години ние консумирахме повече отколкото произвеждахме.

Робин Уелс: Ние се намираме в противоположна ситуация в отношенията си със страните- износителки. Можем да забележим завой в посока към протекционизма.

Когато властва злата прислужница

Когато знанието за науката Кабала, разкрито на някои особени, избрани личности от народа на Израел, е станало достъпно чрез тях за мъдреците от народите по света, това е стимулирало развитието на света, но от друга страна, е нанесло огромна вреда. Хората са започнали егоистично да разбират системата за строежа на мирозданието, да изучават законите на природата и жестоко да я експлоатират, заради използването на другите хора за собствени интереси, за своя изгода и експлоатиране на ближния си, което е довело до всички разрушения, съществували в миналото и понастоящем..
И всичко това, въпреки че кабалистите са крили науката Кабала, а и самата тя е толкова скрита, че човек, който не е готов за нея, не е способен нищо да разбере от тези книги. Той трябва да поправи своите качества в отдаване и любов към ближния и едва тогава ще му се разкрият могъщите сили на природата.
Но с помощта на традиционните науки, получавайки известни знания за външните сили на природата, ние успяваме до известна степен да ги използваме, което води до технологичното им развитие – разбира се също в наша вреда.
И в резултат на това ние откриваме, че целия построен от нас свят, в продължение на цялата човешка история, цялото това развитие не е било от полза за човека, тъй като е служило на неговия егоизъм. И цялото получено знание за природата, всички открити закони и примери, които той се е опитвал да използва за свое благо, в резултат на това са се обърнали в негова вреда.
Това е натрупващ се процес и сега той се превръща в глобална всеобща криза – на всички нива и във всички области на човешката дейност. Всичко, с което човек се е занимавал хиляди години в течение на своята история, сега му се разкрива като зло. Ние буквално слагаме чертата под цялото предходно развитие на човешката цивилизация. Започвайки от тази точка, ние сме длъжни честно да си дадем сметка за всичко, което сме сторили до сега и да решим как ще се развиваме по-нататък.
А по нататъшното ни развитие се получава много просто. Нали ако цялото ни знание за законите на природата, цялата ни наука се обръща в наша вреда, защото сме я превърнали в прислужница на собствения си егоизъм, – тогава нека да обърнем всичко наообратно! Ако ние използваме цялата наука, цялото свое знание по добър начин, действително за благото на човека, то тя ще се превърне в помощник и ще ни донесе истинско процъфтяване. Повече няма да разрушаваме природата, своята окръжаваща среда и самите себе си, застрашавайки се със самоунищожение, а точно обратното, ще се издигнем на съвършенно ново равнище.
Тези две противоположности, когато използваме силите на природата в своя вреда или с добра цел, се наричат прислужница, която властва вместо своята госпожа, и госпожа, която с помощта на прислужницата се издига и разкрива себе си. „Госпожа“ – това е науката Кабала, която ни учи по какъв начин да поправим собствената си природа и благодарение на нейното правилно използване да разкрием още една, огромна част от природата и нейните могъщи сили. Всичко това ни е дадено за използване и вечно съществуване.

Вътрешната хармония на човечеството

Въпрос: Вие често употребявате думата „Хармония“. Какво подразбирате от нея?

Отговор: Хармония на човечеството означава правилна взаимна връзка между хората, държавите, вътре в обществото, която да създаде нормално функциониране на всички системи – икономическа, политическа, военна, образователна и вътрешносемейна, които сега се намират в криза.
Необходимо е да се доведе човечеството до неговата вътрешна хармония, без която понастоящем оцеляването е невъзможно, защото се получава разрушаване на минали взаимни връзки, което води до многостранна криза.
Икономиката, политиката, образованието, семейството, обществото, промишлеността, търговията – всички те са построени от хората и на човешките отношения. И неочаквано се разбира, че ние сме ги построили на егоистична основа, а едновременно в обществото се проявява алтруистична основа, за която ние не сме подготвени. Нищо създадено по-рано не работи.
Ние считаме това за криза на институциите. А на практика това е криза на нашите взаимоотношения. Сега ни се налага да извършваме корекции в създадените от нас институти. Природата ни е поставила в такава зависимост един от друг, че сме задължени да промениме себе си в съответствие с новите изисквания на природата: да създадем помежду си напълно хармонична взаимна връзка. На това нас ни учи науката Кабала.

Защо ми е в живота Божественото?

Въпрос: Такива думи като „божествено“ или „обща сила на природата“ не интересуват обикновенните хора. Как е възможно да свържем тези много висши и глобални понятия с живота на хората в 21 век? Никой от тях няма необходимост нито от общата сила на природата, нито от нейното разкриване вътре в тях самите или на всяко друго място.

Отговор: Това не е вярно. Сега ние се намираме в състояние, когато всички зависим един от друг, всички ние като скачени колелца се намираме в една система на противоборство с цялата природа. Това е голям проблем и точно той се явява причина за всичките тези кризи, които сега усещаме. Тези кризи не преминават, а само се натрупват и ще се проявяват все по-силно и по-силно.
Затова човек, който не усеща своята връзка с целия свят, с цялото човечество и се противопоставя на цялата природа, ще разкрие това именно чрез нашите разяснения или под въздействието на ударите.
Дори и „най-малкият“ човек, като че ли безразличен към всичко това, ще бъде принуден да признае в своето отношение към другите хора, че или той се намира в противостояние с природата или върви кък равновесие с нея .
На всеки човек се налага да разбере този закон, тъй като без това знание той няма да може да поправи живота си. Човек е длъжен да вземе под внимание общата система, свързваща всички хора, длъжен е да разбере, че човечеството е взаимосвързано. Човек трябва да знае, че чрез никакви механически действия той няма да поправи душата си.
А след това, когато чуе обясненията, че от неговите връзки с човечеството зависи неговия успех, неговия живот, неговото семейство, здраве, безопасност, пенсия, работа и т.н., тогава ще попита: „ Как да стане това? Как да поправя себе си?“. И тогава вече може да му бъде дадена методиката за поправяне …

Как егоистите да постигнат Твореца ?

Въпрос: Как можем да развием към съседа си чувствата, които изпитваме към своите деца ? Как безразличните към смисъла на живота да се поправят ?

Отговор: Заниманията с Кабала и правилното обкръжение ни помагат да разберем естеството на висшето състояние (свят), единството на всички части на света и да получим възможността в групата да се опитаме да реализираме това състояние в себе си и да се убедим, че това е невъзможно, макар и да сме свързани с всички и да зависим от всички. В днешно време човек започва да усеща мрежата, свързваща всички ни в единство, постепенно и явно.
Днешната криза е призвана да ни покаже нашата вредна взаимозависимост и невъзможността да я поправим, макар че осъзнаваме взаимния егоизъм като причина за всичките си беди.
Колкото по-бързо това знание стигне до масите чрез средствата за масова информация, толкова по-бързо ще бъде осъзнаването на злото скрито в егоизма, толкова по-къс ще бъде и пътя ни през страданията.
Чрез осъзнаването на безизходицата, злата егоистична взаимовръзка, нашите страдания ще се съединят и ще появи общо желание за намиране на изход, решение на проблемите.
Почувствал своята зависимост от останалите, аз ще започна да се интересувам от тяхното положение и да се грижа за тяхното благополучие. В началото усещането за едно семейство произтича от егоистичните интереси, но в съответствие със сближаването един с друг, ние ще стигнем до усещането за общност като правилно състояние.
В началото хората ще се научат да се отнасят към ближните си, като към свои роднини, егоистично поделяйки с тях всичко по равно, до достигане на пълно равенство в целия свят.
При това разпределение, хората ща притежават всичко необходимо, природата ще обезпечи всеки с всичко.
Благодарение на това, че хората по егоистичен начин ще изпълняват закона за подобие с Твореца, те ще започнат да разкриват своята връзка с духовните си корени, подобно на това, както ръката или кракът усещат своята връзка с мозъка.

Нима е възможно да мразим собствените си деца ?….

Неотдавна беше честван Международния Ден на Земята. Хайде да организираме подобна акция и в този ден да се опитаме да намразим децата си така, както ненавиждаме ближния си, да ги лъжем и използваме по начина, по който експлоатираме ближния. В резултат на това ще разберем, в каква степен е необходимо да се променим. И в същото време ще осъзнаем, че това е невъзможно.
Тогава в програмите за излизане от кризата, няма да има нужда от ръководителите на водещите страни в света. Ще престанат да ги изпълняват, разбирайки, че от това нещата ще се влошат още повече.
Така ще достигнем до разбирането, че се намираме в необратимо състояние, излизането от което не може да се реализира със старите методи. А още не разполагаме с нови средства.
Ако разбирахме причината за случващото се, ние не бихме се подлагали на нови страдания – т.е. не бихме предизвиквали върху себе си отрицателните реакции на Природата.
Докато не приемем като причина за нашето положение егоистичната ни природа, неспособността си да я поправим, да приложим Висшата сила за нашето поправяне – ние ще си останем в това състояние и както Баал Сулам обяснява в “ Предисловие към книгата Зоар “ ( пункт 50 ), нашите страдания само ще нарастват.

В черната дупка на егоизма

Въпрос: Как човекът, преживяващ сега кризата може да разбере, че лично за него е настъпил повратен момент и той може да започне духовно да се възвисява – вместо да се спуска към още по-дълбока криза?

Отговор: Цялото мироздание се състои от светлина (наслаждение, енергия на отдаването) и съсъд (желанието му да се напълни). Светлината развива нашето егоистично желание до неговото максимално състояние, в което това желание започва да осъзнава невъзможността за пряко напълване със светлина. Защото наслаждението анулира желанието. Подобно на това, как утолявайки жаждата, ние анулираме наслаждението от утоляването.
Настоящата криза ни показва, че нашето егоистично развитие е завършило – и ние не можем повече да използваме светлината за изгода на своя егоизъм. Ние се убеждаваме в невъзможността да се насладим в нашия егоизъм. Макар егоизмът все още да ни гони напред, към нови опити да го напълним, с разума си ние разбираме, че това е безсмислено. Но тъй като е невъзможно да останем пусти, ние както по-рано сме обречени, все така по неволя сме оплетени в указанията на нашия егоизъм. Макар и вече без всякакъв ентусиазъм, под влияние на обществото, по неволя, в депресия и наркотици.
Това води до криза в целия ни живот. Нали тя цялата е основана върху използване на светлината в егоистичното желание. Докато желанието под въздействие на светлината се е развивало, ние сме се стремили напред. Струвало ни се е, че в следващото желание ще напълним себе си. Тази лъжа ни е помагала да се развиваме.
Но след като желанието прекратило своето егоистично развитие, ние сме открили в него пустота. Светлината ни показва невъзможността на такова напълване. Това и се нарича криза. Длъжни сме да спрем да се заблуждаваме и явно да осъзнаем, че животът е възможен само в свойствата на светлината – в намерението да отдаваме и обичаме!
Нашето „земно“ развитие завърши: закриват се промишлени предприятия, няма нужда от производството на излишни, ненужни стоки, не предизвиква завист дължината на яхтата или количеството на нулите в банковата сметка.
Човекът не вижда източници на наслаждение в света. Както угасването е краят на всяка звезда, така и ние се намираме в черната дупка на последния стадий на егоизма, който поглъща всичко, не пуска нищо навън и затова в него е тъмнина!
И само разпространението на науката Кабала в света ще ни даде възможност да преустроим нашата природа – „И тъмнината ще свети като светлина“.

Акция “ Целите на Латвия “ – 2

Писмо – 2: Благодаря ви, че отговорихте на моя въпрос и предложената помощ за определяне целите на Латвия. С радост ще приема Вашата помощ в тази насока. Акцията тече до 18.11.2009. Имаме време за съставяне на плана и целите. Струва ми се, че един „добър план“ би намерил поддръжка от хората.
Как можем според Вас да осъществим това на практика ?

Отговор: Днес различни хора от много страни се обръщат към мен, с молба да дам препоръки за справяне с кризата. Обсъждаме тази тема с известни политици, икономисти, учени, дейци на културата.
Впрочем, за последните няколко дни аз проведох много такива срещи в САЩ и още не малко срещи ми предстоят в близките дни.
Нашите препоръки за изграждане на хармонично общество, съответстващо на законите за развитието на Природата и разрешаване на кризисните проблеми, ние ще обобщим в кратка декларация, която изготвяме в момента.

Честната сделка – най-изгодна

Въпрос: Редовият човек не вижда, че кризата разкрива връзката и взаимното поръчителство между хората като закон на природата. Той вижда, че в резултат на нечестната борсова игра акциите са паднали, предприятието, в което работи е претърпяло загуби и него са го уволнили. Какво отношение има към това природата?

Отговор: Днешната криза е глобална и затова не е възможно тя да се поправи на части, та нали се разкрива свързаността на цялото човечество. Кризата не е само в икономиката, но и в промишлеността, търговията, културата, възпитанието – и въобще в нашето отношение към всичко!
Но главното откритие се състои в това, че във всички тези явления се проявява още един вътрешен пласт: ние не можем да ликвидираме тази криза с помощта на допълнителни закони, споразумения или различни регулатори. Правилното функциониране е възможно само при промяна на отношенията между нас.
Ние сме длъжни да разберем взаимнaтa отговорност както един пред друг, така и на цялото човечество пред Земното кълбо и глобалната природа. От всички страни Природата ни притиска като в менгеме, задължавайки ни да достигнем до разбиране и до такива споразумения, в които освен записаното на хартия, подписите на адвокатите, глобите и другите регулатори да включим също и своята вътрешна готовност да бъдем честни един с друг, взаимната връзка и поръчителството, които е невъзможно формално да бъдат записани и сухо изпълнени. Така че за да бъде изпълнен който и да е договор, от каквито и да е лица, за това да бъде необходимо спазване на определено поправяне на техния егоизъм.
Днес всеки печели за сметка на другия. А ние сме длъжни да създадем нещо съвършено ново. Тоест решението на съвременната криза изглежда като че ли нереално: длъжни сме да изобретим начин да получаваме доход, който не е за сметка на ближния. Как е възможно това? Днес ти губиш – аз печеля, утре аз ще загубя – ти ще спечелиш. И така е с всеки. Нима може да бъде иначе?
Това е възможно, при условие че всеки получава материална придобивка съгласно насъщната си необходимост, а всичко останало постъпва под разпореждане на цялото общество, докато не остане нито един нуждаещ се. Освен това, всеки получава вътрешна, душевна компенсация под формата на уважение и признание от обществото взависимост от своя принос, и за него става изгодно да работи за благото на всички. Докато в егоистичното общество пренебрегват това, презират знаците на уважение, считайки за най-главен и мощен стимул парите.

Премия за предсказан край на цивилизацията.

Съобщение: Япония наградила с най-висшата научна държавна премия американски изследовател, който преди няколко десетки години предсказал, че бързият икономически и демографски ръст на планетата ще доведе до колапс на цивилизацията.
През 1972 година сътрудници на МТИ под ръководството на проф. Дениз Медоуз е бил построен компютърен модел на развитието на човечеството World3, който показал, че през 2100 година ни чака неприятност. Това е описано в книгата „Предели на растежа“ (The Limits to Growth), която стана бестселър. Авторът е бил критикуван за паникьорство и враждебност към новите технологии на прогреса.
Премията е присъдена за „движение към екологически рационално общество, способно да живее в хармония с природата“.
Проф. Медоуз е заявил, че съществуването на човечеството изисква пълно изтощаване на природните ресурси. Ако цивилизацията не се откаже от експоненциално демографския и икономически растеж и не построи екологично рационална система, тя ще „излезе извън пределите на Земята“ и ще загине.
По думите на професора, днес той вижда още по-малко причини да се надяваме на нещо по-добро – „Хората не направиха никакви изводи от кризата, както и по-рано те се надяват на пазара и на техническия прогрес. За решаване на проблема човечеството се опитва да се върне към експоненциален растеж, но от тази стратегия нищо няма да излезе. Това вече няма да сработи!“

Кой ще влезе в бъдещето общество?

Въпрос: Кое правителство ще бъде готово да се подложи на този експеримент по създаване на бъдещето – това, в което още е жива паметта за социализма или обратно, което вече се е заситило от капитализма?

Отговор: Аз мисля, че на първо място това зависи не от материалното ниво на правителството, а от това доколко хората са в състояние да приемат причината за кризата и нуждата да се съвземат от нея, да я преодолеят именно обединени, разбирайки, че друг начин да преживеем днес няма.
И този способ може да сработи, както казва Баал Сулам във всяка отделно взета страна. Не е задължително да е в целия свят. Но това зависи от нивото на възприятие на хората, от нивото на тяхното развитие.
Тук трябва да има осъзнаване, разбиране, че от нашето състояние друг изход (решение) няма, че иначе не трябва да го преживеем. Това не е внедряване в личния живот на човека, не насилие над хората, както по време на установяване на съветската власт. Обществото само трябва да се убеди в това, че старите представи, решения, подход (регулатор) вече не работят. Това може да бъде Америка, Русия, след това Европа.
Аз не мисля, че това могат да бъдат технологични и социално неразвити страни, нисши, диктаторски и «народни» режими. В тях още отсъства необходимото ниво на обществено развитие, съзнание. Те ще приемат този принцип след напредналите страни, частично поради това, че тях ще ги принудят икономически и социално да участват в това.
Мисля, че международния фонд и единното световно парвителство, което по неволя се образува, със своя пример и морален натиск ще предизвика движение към сътрудничество.
Нали човечеството е организирано по пирамида: в нея има вече част, която е способна да се осъзнае величието на интегралното развитие, а има части, които могат само да се присъединят поради осъзнаване на факта, че друг изход няма. Но в крайна сметка, по закона на природата, всички са длъжни да достигнат до пълна хармония, както и цялата Природа.

Кризата: затишие пред буря.

Въпрос: Ако за две седмици NASDAQ се е повишил с 20%, това говори, че кризата сякаш отминава…

Отговор: Борсата – това е игра. Тя може да подскочи нагоре без всякакъв разчет, без всяка връзка с реалността. Нима собствениците на пирамиди са прекратили да ги строят? Докато всички мислят, че те падат, те харчат милиарди, които правителството им дава и продължават да строят пирамиди, но вече по по-хитър начин.
Така е докато се празнува победа. То не се е излекувало и с нищо не ще се поправи. То продължава своята работа, готвейки ни следващия удар. И ако ти мислиш, че всичко вече се е оправило и успокоило – това всъщност е най-лошото състояние. Това напомня враг, който ти не разпознаваш, а той в същото време започва да те обкръжава.
В крайна сметка, бъдете уверени, то ще си вземе своето и ще бъде още по-лошо, отколкото по-рано. Та нали то вижда, че нищо страшно не се е случило. В крайна сметка излиза така, че всички те са спечелили и нищо не са загубили.
Няма регулатор за растящия егоизъм. Всъщност икономиката не е наука. Тя следва егоизма на човека. Всяка икономика е основана на това, как да ти продам по-малко, а да взема от тебе повече. А ако е възможно въобще да не ти плащам, а само да вземам от тебе.
Икономиката е озаконено варварство. А какво представлява съглашението между нас? Аз ти давам от безизходност – в замяна на това, което ти ще ми дадеш, доколкото аз не мога насила още сега да взема от тебе без какъвто и да е обмен.
Икономиката е израз на нашия егоизъм. А егоизма през цялото време расте, не желае да се съединява с никой, пренебрегва всички, иска всичко да използва. Какъв ти регулатор може да има тук?
Регулатор между егоизма и отношенията между хората се заключава в изпълнението на две правила: «не прави на другия, това, което не би сторил на себе си», а след това «възлюби ближния както себе си». Търсят ли го този регулатор в това направление? Разбира се, че не. И затова и няма да намерят никакъв регулатор. Следващият път ще дойде много по-качестван удар. И съвсем не е задължително да бъде от финансовата система, борсите и банките – той може да дойде от страна на епидемии, климатически аномалии и пр.
Това, че е настъпил отидих, макар и нищо да не сме поправили, а само сме започнали да разбираме новото състояние на света, говори не за пауза или прекратяване на бедствията, а за вече започващ следващ удар. Това говори за скорост на процеса. И затова втората вълна е недалече от нас.

Пари за нищо

Мнение: Главната причина за кризата е порочният механизъм на създаване на пари.
Трябва само банките да бъдат лишени от възможността да създават пари и да ги заставим да ги държат на 100% в паричен резерв.
Всички банки трябва да бъдат финансови посредници, на които вносителите дават парите си, а не да създават пари с последващото им даване в заем под определен процент.
Това ще бъде преход в справедлива и екологически устойчива «стационарна икономика».
Наличността всъщност представлява 3% от общия обем на парите. Останалото съществува само като запис в счетоводните книги.
Ако банките можеха да създават електронни пари по своя воля, оставяйки само част от парите в резерва, то защо демократично избраната централна власт да не направи същото.
Само Централната банка ще бъде длъжна да установява количеството нови, неналични пари, ще дава нови пари на правителството, като обществен доход, който впоследствие ще бъде пускан в оборот.
Само правителството има право да представлява интересите на гражданите и само на него трябва да му е дадена свобода да създава пари. Целта на монетарната политика трябва да бъде в това, да гарантира точно съответствие между количеството пари и материалните ценности в икономиката, а също и да обезпечи капитал за нови инвестиции в реалния сектор, с цел стабилно развитие на икономиката.

Как да приведем в действие „регулатора на отношенията”.

Въпрос: Сега всички страни като че ли говорят за обединение и едновременно с това повишават митото. Как може да се обясни на хората какво точно трябва да направят, за да не се отделят от обкръжаващия свят?

Отговор: Хората нямат ясна представа за онова, което се случва. Нашето предишно мислене ни даваше, като че ли най-ефективната и надеждна рецепта: да се отделим от другите страни и да се занимаваме с вътрешните въпроси на страната – тоест да изразходваме колкото се може по-малко пари зад пределите на страната, и колкото се може повече да поглъщаме и да получаваме отвън.
Такова поведение е свойствено за човека по време на криза – той иска все повече и повече да се запасява, да натрупва и колкото се може по малко да харчи и използва. Същата линия на поведение е характерна и за държавите. Това не е нищо повече от инстинктивна егоистична реакция за самосъхранение. И именно тя ни погубва днес и ще доведе до нацизъм и война.
Но е възможно и друго отношение: ние сме длъжни да се въздържаме от инстинктивната егоистична реакция да изолираме себе си от другите и да помислим заедно над това какво да направим. Ако в крайна сметка само обединяването на всички заедно, както сме свързани в нашата вътрешна връзка, може да ни спаси – хайде да направим нашата връзка правилна.
Необходимо е да се сключи споразумение между всички страни, което и ще „регулира отношенията“: всяка държава трябва да получава такова количество ресурси, което е необходимо за нейното потребление, а всички доходи, които са над установените като необходими, да предава на световния фонд. Ако световното съобщество се съгласи на такова споразумение, ще се стигне до разбирането на необходимостта от него – това ще бъде спасението на човечеството. Да разбере това – вече е по силите на човечеството.

 

Използвай шанса, докато не е късно.

Ако ние по-рано бяхме осъзнали предхождащите кризи (в семейството, във възпитанието, депресията, наркотиците, тероризма, екологията и т. н.), които започнаха още в средата на миналия век! Ако бяхме разбрали, че добрата връзка между нас е способна да доведе до мир в дома, до добро възпитание на децата, до правилно отношение към природата, до екологията – тогава нямаше да е необходимо да преживяваме последвалата ги финансова криза.
Но тъй като от предишните удари ние не разкрихме факта, че причината за нашите беди се заключава във връзката между нас – то стигнахме до даденото състояние (икономическата криза). Днес вече започват да осъзнават причината за нея не всички, а само политолозите, социолозите, икономистите, психолозите.
Но ако те не успеят да повлияят на обществото да се промени в своето отношение от „човек за човека е вълк“ на „човек за човека е брат“, нашето отделяне един от друг (разбиването на душата на Адам) ще се разкрие още повече, още по-ясно. Това означава, че ние ще си причиняваме един на друг зло не само във финансовата сфера, а ще започнем буквално да се унищожаваме помежду си. Така ще продължи докато не намерим причината за нашето състояние – първородният егоизъм, и не го поправим, издигайки се над него.
С други думи, на следващия етап след финансовата криза, връзката между хората ще се разкрие в своя още по-уродлив вид и ще се проявява в още по-голямата зависимост един от друг – много по-зле, отколкото сега. Нямаме достатъчно фантазия, за да си представим какво може да се случи. И всичко това, за да разкрием величината на егоизма, разделящ хората. Защото именно тук се е случило разбиването.
А поправянето е възможно само с помощта на светлината, изучаването и прилагането на кабалистичните източници, които ни разкриват нашите егоистични желания, дават ни сили да ги поправим и да се обединим един с друг.

Пари за нищо

Мнение: Най-главната от причините за кризата е – порочният механизъм за създаване на парите.
Необходимо е банките да бъдат лишени от възможността да създават пари и да бъдат заставени да ги държат на 100% в паричния резерв.
Всички банки са длъжни да бъдат финансови посредници, които заемат пари на вложителите, а не да създават пари с последващото им даване като заем под процент.
Това ще бъде преход към справедлива и екологично устойчива „стационарна икономика“.
Нали наличността съставлява само 3% от общия обем на парите. Останалото съществува само в счетоводните книги.
Ако банките могат да създават електронни пари по своя воля, имайки само част от парите в резерва, то защо демократично избраната централна власт да не прави същото.
Само централната банка, длъжна да установява количеството на новите пари, които не са в наличност, ще заема новите пари на правителството като обществен доход, който впоследствие ще бъде пуснат в обръщение.
Само правителството има право да представлява интересите на гражданите и само на него трябва да бъде дадена свободата да създава пари.
Целта на монетарната политика трябва да бъде в това, да гарантира точното съответствие между количеството пари и материалните ценности в икономиката, а така също да обезпечи капитал за нови инвестиции в реалния сектор с цел стабилно развитие на икономиката.

Правилния регулатор – от сърце към сърце.

В течение на хилядолетия ние сме се развивали в този свят за сметка на егоизма. Но внезапно ние сме преминали границата и сме попаднали във Висшия свят, където всички ние сме свързани заедно. Нали връзка означава „духовно“.
И днес, намирайки се в духовния свят и усещайки кризата (нашето несъответствие с духовното), ние търсим регулатор. Но какъв регулатор можем да намерим в нашия предишен егоизъм, за да може този регулатор да ни даде решение за нашия свят, където ние се намираме в мрежа от сили, свързани един с друг?
Колкото и да е строг, духовния регулатор започва с възпитание, разпространение, ясно знание, че ние зависим един от друг.
Нали днес действа не старият егоистичен закон, а силата на връзката между нас. Ти като че ли си намерил връзка с всички. Да допуснем, че сега излизаш от дома си, изпокаран с цялото си семейство, с всички. Ти целия гориш – до толкова, че мислиш „Аз не мога да се върна в къщи „!
А сега си представи, че в такива отношения се намираш с целия свят. Нали на тебе ти се е разкрило, че целия свят е твоето семейство.
Вие разбирате, какво произтича? Най-страшния проблем е в това, че ние оставаме гладни и болни, без всякаква помощ и обслужване – докато не разберем, каква връзка сме длъжни да установим между нас .Това е съшествуващия регулатор – от сърце към сърце. Всеки е длъжен да се отнася към другия именно така, както е казано: „Не прави на другия това, което   ненавиждаш“.

Да се осъзнае единството на света

Ние бързо се придвижваме в разбирането на източника за кризата – на своя егоизъм, и с всеки изминал ден все повече хора осъзнават единството на света, всеобщата зависимост.
Никой не желае това, но го признават!
Вижте какво се случва в Америка. Президентът Обама се изправя срещу изплащането на бонуси на сътрудниците на застрахователния концерн AIG! А нали някога това се смяташе за напълно нормално! Но днес такова нещо е невъзможно: „Хората страдат, а вие получавате бонуси?!“
„Какво общо имаме ние с всички тези хора?! Нека се провалят!“ – такъв е бил винаги подходът в Америка. И съвсем не Обама извършва преврата – това е зовът на времето! Нали фактът, че днес той може да говори така, а по-рано не можеше, свидетелства за това, че времето се е променило, че ситуацията е станала друга.
Как може да се каже на хората, които имат пари, да не вземат за себе си повече от другите? Това вече е постигане на идеята, че всички сме свързани заедно, намираме се в една лодка! И всичко това се случва не просто така. То е разкриване на връзката между всички части на мирозданието.
В Америка изведнъж започнаха да се грижат за жителите на палатковия град! Направеното, разбира се не е много. Но това вече само по себе си е явление! А на кого му беше до тях по-рано? Нямаш си дом – проблемът си е твой. Никой дори внимание не ти обръща! А днес това стана национален проблем. В света се случват колосални промени.
Но нали човекът сам не може да се промени? Действа светлината и променя мирогледа на хората.

Свобода по- американски или егоизъм без маска.

Въпрос: Голяма част от учениците, обучаващи се в нашия виртуален учебен Център, живеят в Северна Америка, където кризата е ударила най-сериозно. Как те трябва да се отнасят към кризата, как да се облекчи тяхното положение, какво може да се направи?

Отговор: В противоположност на други страни, в Америка има няколко особености. Преди всичко, тя е подобна на топилна пещ, в която се намира цял „Вавилон“ – всички 70 народа на света и това е добре. От друга страна, американците се намират на крайния полюс на егоизма: всеки иска само за себе си, изисква лична свобода и поради това те получават такива удари. От една страна, на тях им е тежко, а от друга – възможно е, те по-леко да възприемат понятията комуна, взаимност.
Тяхната огромна сила ще им помогне по-бързо да разберат, че дори тя не може да ги спаси. Този, който няма пари мисли, че имайки ги би се спасил от кризата.
Но този, който има пари и възможност всеки ден да печата долари, бързо ще разкрие, че няма никаква власт, дори да владее банките на Америка.
Американците са искали да бъдат пример за целия свят, като страна на потребление – това вече е в миналото. Грешката се осъзнава. Америка е подходящо място за изучаване на световния егоизъм. Това е единственото място в света, където егоизма властва пряко в открита форма, понятна от всички и приета от всички, без всякакъв компромис и маска. Поради това произхождащото в Америка ще повлияе на целия свят. Да се надяваме, че изяснението ще бъде бързо.

Кризата – нашето различие от Природата

Въпрос: Защо точно тези удари, които ни се стоварват днес, трябва да принудят огромна част от хората да осъзнаят злото? Защо това не се е случило при предишните сътресения, които човечеството е преживявало?

Отговор: Предишните удари не са засягали огромни маси от хора. На колкото повече хора можеш да въздействаш, толкова по-застрашени са тяхното здраве и парични загуби. Това е най-важното. Парите – те са също като храната. Храна и здраве – това е минимумът, необходим на човек за поддържане на неговото животинско съществуване.
Всички ние сме егоисти, разделени един от друг. А сега към нас се спуска форма на взаимовръзка, която се нарича Адам – нашето поправено състояние. То се приближава към нас отгоре надолу.
Преди, това се проявяваше във вид на криза в културата и образованието. Сега вече достига до храната- вярно, до здравето все още не се е докоснала. Т.е., засяга най-насъщните за човека неща. А пропастта между сегашното и поправеното ни състояние усещаме като криза. Точно него трябва да преодолеем.
Не можем да се скрием в някой бункер. А мрежата се спуска все по- ниско и по- ниско. Какво да направим ?
Ако не се уподобим на тази мрежа от сили, връзката между нас, попадаме под въздействието на принуждаващите ни към това сили. Изходът е само един – да станем подобни на Природата.